Nachádzate sa tu

       

Hudobné CD
Od východ suníčka

 

             Vážení priatelia tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, dostáva sa Vám do rúk CD s príznačným názvom Od východ suníčka, predznamenávajúc snahu, s ktorou pred dvomi rokmi vznikal Mužský zbor Kúcané. Bol to naozaj nový začiatok, skutočný východ, pri ktorom sme hľadali smer akým sa vyvíjať, a ktorý by bol pre nás charakteristický. Voľba padla na staré, mnohokrát zabudnuté, vývojom a zmenami v druhej polovici 20. storočia nepoznačené piesne, ukázať tak nielen ľuďom na Záhorí, ale každému záujemcovi o tradičnú ľudovú kultúru, krásu, bohatosť námetov a nápevov záhoráckeho piesňového repertoáru.

Začiatky nášho mužského zboru boli v mnohom úsmevné, často i rozpačité. Dôležitá bola však skutočnosť, že sa zišla partia ľudí, ktorá si „sadla“ nielen povahovo, ale i hlasovo. Impulzy a inšpiráciu k ďalšiemu napredovaniu sme si brali zo susednej Moravy, či už sa jedná o rovnaké zoskupenie spevákov s dlhoročnou existenciou v Starej Břeclave alebo nášho neúnavného propagátora Antonína Vrbu zo srdca Horňácka z Velkej nad Veličkou. Smerodajné bolo, že sme akosi prirodzene upustili od rôznych umelých piesní alebo od ich dychovkových úprav a rozhodli sme sa v mnohých ohľadoch pre zložitejšiu cestu hľadania starých piesňových zápisov.

V takejto situácii, sme po troch skúškach, ktoré boli viac zoznamovaním a hľadaním čo spievať, absolvovali prvé vystúpenie na tradičnom radošovskom „Hurbánku“ v máji 2013. Počas týchto prvých mesiacov jestvovania sa nám podarilo získať vďaka terajšiemu kútskemu farárovi vdp. Františkovi Moškovi priestor na skúšanie a postupne sa vykryštalizovalo aj obsadenie najdôležitejších postov pre dobré fungovanie zboru. Umeleckými vedúcimi sa stali David Valachovič (Uďam) a Marek Gernát, organizačným vedúcim Filip Húšťava a piesňový repetoár zostal mojou doménou. K ďalším členom zboru, z ktorých každý v prípade potreby od začiatku priložil ruku k dielu patria: Peter Drška (Janček), Ondraj Valachovič (Šaulík), Stanislav (Slávek) Valla, Emil Pribyl (Ščecina), Jozef Hesek (Kusý), Stanislav Polák (Pípa) a Stanislav Pribila (Četar).

S myšlienkou nahrať a vydať CD sme sa pohrávali už dlhšiu dobu, jeho realizácia bola náročná ako z umeleckého a interpretačného, tak i finančného hľadiska. Osobitnou otázkou bolo samotné zostavenie. Pre oživenie sme ponúkli priestor okrem nás chlapov aj Markovi Gernátovi, Adele Húšťavovej a Kristíne Valovičovej na krásne duety a v snahe zachytiť šikovné deti z Dfs Kúcánek, zaspievali sólistky Anna Mária Valová, Lucia Andrašková a chlapci Jakub Ralbovský a súrodenci Peter a Pavol Pavelkoví.

 

Z hľadiska výberu piesní sme sa priklonili k takým, ktoré boli textovo i melodicky zaujímavé a zväčša často zabudnuté. Aj preto prosíme pri hodnotení o zhovievavosť, ak si tam niekto z Vás nenájde práve tú „svoju“. Materiály z ktorých sme čerpali pochádzajú z činnosti významných zberateľov. Na prvom mieste treba uviesť kútskeho rodáka, národne uvedomelého kňaza Ondreja Ralbovského      (1857 - ?), ktorý reagoval na výzvu zberu slovenských ľudových piesní a v rokoch 1880 a 1882 zaslal do vtedajšieho Turčianskeho Sv. Martina vyše 200 textov s notovými zápismi, tie vyšli v dvoch zväzkoch Slovenských spevov. Ďalšou významnou osobnosťou bol etnograf a fotograf Karol Plicka (1894 – 1987). Z jeho zberateľskej činnosti sú zaujímavé hlavne publikácie Eva Studeničová spieva (1928, reedícia 1984), kde podal výber z vyše 250 piesní od Evy Studeničovej (1851 - 1943) rodáčky z Moravského Sv. Jána a Slovenský spevník I. (1961) s 500 vybranými piesňami zo všetkých regiónov obývaných Slovákmi.

Napokon veľkou zásobárňou piesní a inšpiráciou je šesťdielny súbor spevníkov, ktorý pod názvom Záhorácké pjesničky (1948 – 1986) vydal a pred tým neúnavne zbieral skalický rodák, sólista opery SND Dr. Janko Blaho

(1901 – 1981). Pri svojich terénnych zberoch veľmi rád zavítal aj do Kútov za svojimi známymi.  Z prvého dielu zbierky Slovácké pěsničky (1936) známeho moravského zberateľa Jana Poláčka sme sa rozhodli do výberu zaradiť v Kútoch už celkom zabudnutú pieseň Ty Kúty, Ty Kúty.

Osobitne treba uviesť dve autorské piesne - Na lanžhotském poli od Rózky Horákovej (1912 - ?) rodáčky z tejto rázovitej podlužáckej obce a      Žuté lístky z javora od nášho spoluspeváka Ondreja Valachoviča (Šaulíka) v hudobnej úprave Tibora Jediného.

 Je len príznačné, že pri takto bohatom piesňovom fonde regiónu Záhoria sme veľmi radi privítali pomocnú ruku, ktorú nám podali viacerí starší Kúcania a súčasne aj naslovovzatí odborníci, Peter Michalovič - primáš ĽH Skaličan a zároveň ctený kolega zo Záhorského múzea v Skalici a spoza Moravy primáš František Blažek a CM Břeclavan, ktorá nás pod jeho vedením na tomto CD aj hudobne sprevádza.

Obom menovaným, ale i všetkým ostatným, ktorí sa akokoľvek podieľali na oživení tradičnej kultúry v Kútoch, majú o ňu živý záujem a dali nám tak impulz i k vzniku tohto CD vyslovujem v mene MZ Kúcané a o. z. Pjekné mjestečko úprimnú vďaku.

Richard Drška

Ženský spevácky zbor


Ženský spevácky zbor

 

... viac

Kúcané postúpili do druhého kola ZEM SPIEVA II.


... viac

Tady sa možeme stretnút

Add to My Calendar

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová