Nachádzate sa tu

       

“Na Ščepána hledaj pána!“

            takéto pokriky byli čut v naších končinách ve starých dobách. Právje na Štefana sa vracali ludé z Rakúska z robot po ročních kontraktoch a právje poslední týdeň v roku byua možnost vymjenit svojého zamjestnávatela. Odtád teda pochádzá to Štefanské bezvládí, keré víc než jak s bujarýma juchačkama na první zábavje po advence, je spojené s historickým obrazem z Rakúska sa vracajúcích ludzí.

Aj na tento historický obraz sceme v Kútoch myslet. Aby nám byu spomínkú na dávnú minulost, aby v nás pjestovau pokoru a vdečnost, že my v tenjto dobje na Vánoce možeme byt doma a nemosíme hledat pána, kerému by sme ten další rok súžili.Na temto historickém symboli ale sceme obnovit tradíciu, kerá reaguje na dnešní vývoj a na víziu, kerú s folklórem v Kútoch máme. Táto tradícia by mneua zabezpečit to, aby folklór v Kútoch byu živý, aby sa neuzavreu iba na pódiu pri strojených vystúpeňách súború. A nositelma sa majú stat tí, kerí ešte nemajú také závazky, ale kerí už dorostajú do dospjelosci - muadí, suobodní kúcanskí pachouci.

V minulosci, kedy ešče takýto pachouci chodzili na vojnu, byua generácia takto odvedená v dzedzinách považovaná, šak nekerí sa z vojny už nevrácili. Týmto chuapcom sa ríkauo regrúci. Muadí, kerých odvédli na vojnu. S odvodem byly spojené ale aj povinnosci týchto odvedencú sa starat o nekeré kulturní akcie, organizovat ich. V nekerých dzedzinách tyto zvyky žijú dodnes, ale postupne sa tak, jak sa straciua vojenská povinnost, strácajú též. Je dobre, že víc nemyslíme na zbrane a vojny. Ale skupinu muadých, kerí by mneli začínat prebírat zodpovjednost a povinnosci, zachovat sceme.

Tým, že si pachouci na sebja oblékli kroj, musá si byt vjedomí teho, že reprezentujú svoju dzedzinu. Že sa majú chovat slušne, poznávat okolí, spívat záhorácké pjesničky a prezentovat našu místní kultúru. Sme rádzi, že kúcanskí pachouci už existujú a v roku 2015 si urobili dobré méno svojím prístupem, chovaním a snad aj spjeváckýma a verbírskýma dovednoscama. Zároveň pred nima ale stojí první generační obmjena. Kedy najstarší z nich, tak dobré mravy kážú, by už nemneli chodzit cez pole po hodoch, ale už sa vjenovat inačím vjecám. A jak naše skúsenosci ukázali, vznikua jakási potreba si medzi sebú zvolit jedného z pachoukú, svojeho Stárka, kerí bude skupinu organizovat. Pachouci sa volbú dohodnú, že Stárek bude mnet vždycky poslední suovo, ale aj sa bude o ostatních starat kedy treba. Stárek bude reprezentovat svoju kultúru, dzedzinu, ludé ho budú poznat a bude vyprávjat za túto skupinu muadých. Takisto bude mnet právo sa zúčastnovat porad s týma staršíma a bude mnet právo sa vyjadrovat za muadších. Jeho navjetší povinnoscú ale bude, okrem už spomínanej dobrej reprezentácie Kútú, hlavne organizácia hodú jak najvjetší slávnosci v dzedzine - pozývaní šeckých kamarádú z okolá, ale aj nadvazovaní kontaktú s týma, co ešte nepozná. Šecko v záujmje vytváraňá regionálních vztahú a posilnení vazeb v regióne, ale aj mimo neho. Na hodoch bude jak prvý vítat hoscí, kerí dojdú cez pole na muziku zaspívat a zaverbovat. Bude tancovat a vouat do tanca šeckých svojích pachoukú tak, aby sa Kúcani mneli na co kukat a byt na co hrdí.

Né iba tyto praktické dúsledky bude mnet nová tradícia v Kútoch. Ten najhlavnejší ale bude vytvorení skupiny muadých ludzí, kerí sa naučá organizovat, medzi sebú sa dohadovat, spolupracovat a tahat za jeden konec. A pritem šeckém sa naučit rešpektovat jedného, kerého si dopredu zvolili.

My chuapci, suobodní, škoda nás, na sto krát,
/: my rostneme jak rozmarín, bude nás, císar brat. :/

Neboj sa pachouku, císarského huadu, 
/: nedaleko za Kútama, žitka zeleňajú. :/

 

Zeznam Stárkú v Kúcanskej chase:

za rok 2016 - Patris Drška

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová